Najaarsronde SDE+ 2018, belangrijke veranderingen zon-PV

Op 10 juli jl. werd de kamerbrief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de najaarsronde van de SDE+ 2018 gepubliceerd. In deze kamerbrief komt een aantal veranderingen aangaande de subsidie naar voren. Eén van de veranderingen is dat de grondvergoeding voor veldsystemen niet meer wordt verstrekt, een andere verandering is dat het basisbedrag van de SDE+ voor zon-PV projecten omlaag gaat.

Beschikbaar bedrag

Het bedrag dat beschikbaar is gesteld is opnieuw 6 miljard euro. Dit is hetzelfde bedrag als voor de voorjaarsronde en is gebaseerd op de doelstellingen zoals geformuleerd in het energieakkoord. De minister stelt dat er voldoende ruimte moet worden gecreëerd voor duurzame energieprojecten om de 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023 te behalen. Het feit dat in de voorjaarsronde van dit jaar voor slechts 5,3 miljard euro is aangevraagd betekent dat er sprake is van onderbesteding van het budget. Volgens minister Wiebes heeft dit te maken met een beperkt aanbod aan projecten, capaciteit en projectontwikkelaars. Verder stelt hij dat de 0,7 miljard die nu niet gebruikt wordt en waarschijnlijk nog zal oplopen door het afvallen van projecten beschikbaar blijft voor de energietransitie.

Afschaffen grondvergoeding

De minister geeft aan zon-PV systemen op bruikbare landbouwgrond niet te willen stimuleren terwijl er geschikte daken of niet voor landbouw bruikbare gronden beschikbaar zijn. In dit licht heeft de minister er voor gekozen om geen grondvergoeding meer mee te nemen in de SDE+. In de marktconsultatie van PBL kwam echter wel naar voren dat grondvergoedingen een grote kostenpost kunnen zijn bij het realiseren van PV-projecten. De bedragen lopen uiteen van 2 tot 10 euro per kWp per jaar, het PBL stelt dat dit neerkomt op een gemiddelde verhoging van ongeveer 0,5 cent op het basisbedrag.

Basisbedrag omlaag

Het basisbedrag voor systemen kleiner dan 100 kWp wordt gesteld op €0,108 /kWh. Voor de categorie tussen 100 kWp en 1 MWp is dit €0,106 /kWh. De basisbedragen zijn voor beide categorieën omlaag gebracht, de voornaamste reden hiervoor is de verlaging van investeringskosten voor zon-PV projecten. Deze kostenverlaging van investeringen op PV-systemen wordt door het PBL gezien als een wereldwijde trend veroorzaakt door schaalvergroting en technologische ontwikkelingen. De gemiddelde groothandelsprijs voor een kristallijne module in april 2018 wordt geschat op €360 /kWp, in 2019 zal dit naar schatting €346 /kWp zijn. Ook omvormers zullen naar verwachting in prijs dalen, van €52 /kWp in 2018 naar €47 /kWp in 2019. [1]

Door het toenemen van de efficiëntie van zonnepanelen verwacht het PBL ook voor montagemateriaal en bekabeling een prijsdaling van 2%. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er echter voor dat de prijsdaling niet helemaal markt breed kan worden gezien. Op installatiearbeidskosten verwacht het PBL een stijging van 2%.

Deze marktontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat het PBL de basisbedragen adviseert zoals hierboven genoemd. De minister neemt dit advies over in zijn Kamerbrief.

Indienen aanvraag

De najaarsronde van de SDE+ 2018 wordt opengesteld van 2 oktober tot 8 november, met de verlengde openstelling beoogt de minister dat ook projecten waarbij de vergunningsaanvraag langer duurt genoeg tijd hebben om een aanvraag in te dienen. Hieronder zie je een overzicht van de fasegrenzen en bijbehorende datums.

Wil jij ook een SDE+ aanvraag indienen? Lees dan in onze FAQ wat er allemaal komt kijken bij een aanvraag.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/07/06/notitie-advies-najaar-sde-2018-zon-pv/Notitie_advies_najaar-sde-plus-2018-zon-PV.pdf
[2] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/07/10/kamerbrief-over-openstelling-sde-najaarsronde-2018/kamerbrief-over-openstelling-sde-najaarsronde-2018.pdf