Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Libra Energy B.V.

1. Algemeen

1.1 In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het navolgende verstaan:
– Libra: Libra Energy B.V., Eendrachtsstraat 199, 1951 AX Velsen-Noord, ingeschreven in handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 37140128;
– Klant: de contractspartij van Libra of de partij aan wie Libra een offerte zendt, dan wel de partij die Libra verzoekt een offerte uit te brengen, dan wel de partij die een bestelling bij Libra plaatst;
– derde: andere (rechts-)personen dan de Klant of Libra;
– Leverancier: de partij van wie Libra enige aan de Klant te leveren zaken afneemt;
– Overeenkomst: elk type contract, waarbij Libra contractspartij is;
– Algemene Voorwaarden: de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Libra gedeponeerd bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Nederland op 27 maart, 2020 nummer 8/2020.
1.2 Op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met en leveringen door Libra zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Libra wordt nimmer geacht, al dan niet impliciet de toepasselijkheid van de algemene in- of verkoopvoorwaarden van een Klant of derden te hebben aanvaard.
1.3 Voor zover (onderdelen van) artikelen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, gelden de overige (onderdelen van) artikelen onverkort.
1.4 Kopjes boven artikelen zijn uitsluitend bedoeld voor het leesgemak, maar geven artikelen of onderdelen daarvan geen ruimere of beperktere betekenis.
1.5 Bij interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden is de versie in het Nederlands doorslaggevend voor de betekenis.
1.6 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden Libra slechts, voor zover deze afwijkingen schriftelijk met Libra zijn overeengekomen.
1.7 De Klant aanvaardt dat werknemers van Libra, dan wel bij de uitvoering van enige overeenkomst door Libra betrokken derde(-n) zich op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden jegens de Klant kunnen beroepen.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Ieder aanbod van Libra is vrijblijvend, tenzij Libra schriftelijk heeft verklaard dat een aanbod niet vrijblijvend is. Uitingen en gegevens op de website van Libra met betrekking tot te verkopen zaken gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden Libra niet.
2.2 Overeenkomsten met Libra komen onder meer tot stand door (schriftelijke) vastlegging door Libra van de overeenkomst, dan wel door acceptatie door de klant van een schriftelijke offerte van Libra.
2.3 Van een aanbod, offerte of overeenkomst deel uitmakende specificaties, tekeningen, berekeningen, productbeschrijvingen, maten, technische gegevens en andere informatie gelden als een aanduiding bij benadering en binden Libra niet.
2.4 Door medewerkers van Libra verrichte mondelinge toezeggingen binden Libra niet, tenzij deze toezeggingen door een tot vertegenwoordiging bevoegde persoon namens Libra schriftelijk aan de Klant zijn bevestigd.
2.5 De Klant is volledig verantwoordelijk voor alle onjuistheden in de door of namens de Klant aan Libra verstrekte gegevens en specificaties met betrekking tot aan de Klant te leveren zaken.
2.6 Door Libra verstrekte adviezen, waarvoor door Libra geen kosten bij een Klant in rekening worden gebracht zijn vrijblijvend. Aan dergelijke adviezen kunnen door een Klant of derden geen rechten worden ontleend.
2.7 Indien een Klant een aanbod of offerte slechts gedeeltelijk bereid is te aanvaarden, komt geen deelovereenkomst tot stand, tenzij Libra aan de Klant schriftelijk bevestigt gebonden te willen zijn aan een aanbod of offerte welke gedeeltelijk is aanvaard.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 De door Libra geoffreerde of bevestigde prijzen gelden slechts voor de in het aanbod of de offerte of bevestiging gemelde zaken. Tenzij anders met de Klant overeengekomen zijn prijzen exclusief kosten van vervoer, verzekerings- en verpakkings-kosten, in- en uitvoerrechten en overige in enig land van overheidswege opgelegde heffingen en andere bijkomende kosten.
3.2 Door Libra geoffreerde of bevestigde prijzen zijn onderhevig aan wijziging van externe factoren waar Libra geen zeggenschap over heeft. Prijsverhogingen daarmee verband houdend worden doorberekend indien tussen datum der overeenkomst en datum der levering meer dan een maand is verstreken of zal verstrijken.
3.3 Betalingen zijn slechts bevrijdend indien zij zijn gedaan door middel van bijschrijving op het bankrekeningnummer met tenaamstelling zoals is vermeld op de factuur van Libra en voor zover het factuurnummer van Libra als betalingskenmerk bij de overschrijving is vermeld.
3.4 Elke factuur van Libra dient binnen veertien dagen na factuurdatum doch uiterlijk vóór transport of verzending van de zaken te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Libra is gerechtigd deelfacturen te versturen voor deelleveringen.
3.5 Bij niet tijdige betaling is de Klant in gebreke en is de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum.
3.6 Betaling is verschuldigd zonder enig recht op korting, opschorting en/of verrekening.
3.7 Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Libra gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven. De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Klant. Zij belopen tenminste 15% van het factuurbedrag verhoogd met de vervallen rente met een minimum van € 300,00 exclusief btw per factuur.
3.8 Libra is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de Klant een voor Libra acceptabele zekerheid stelt, voordat Libra gehouden is tot levering over te gaan.

4. Levering, overmacht

4.1 Libra is een handelsonderneming en houdt zelf slechts beperkte voorraden aan. Overeengekomen levertijden zijn slechts indicatief en binden Libra niet. De levertijd start niet eerder dan nadat de Klant alle voor levering noodzakelijke (technische) gegevens aan Libra heeft verstrekt. Overschrijding van de levertijd door Libra geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding of opschorting van de eigen verbintenissen uit een overeenkomst of eerdere overeenkomsten.
4.2 De levertijd wordt verlengd met de duur van vertraging in de nakoming van aan de zijde van de Klant uit een overeenkomst of een eerder gesloten overeenkomst met Libra. Levering van zaken door Libra vindt plaats af magazijn, tenzij schriftelijk anders met Libra is overeengekomen.
4.3 Libra is gerechtigd een overeenkomst middels deelleveringen uit te voeren.
4.4 Levering vindt slechts plaats na betaling van al het door Klant aan Libra verschuldigde, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.5 Onder een aan Libra niet toerekenbare tekortkoming, verder “overmacht”, zoals bedoeld in het Nederlands Burgerlijk Wetboek en de rechtspraak wordt onder meer mede verstaan: niet-tijdige of niet correcte levering door Libra’s Leveranciers of door Libra ingeschakelde vervoerders, filevorming ongeacht de oorzaak, overheidsmaatregelen, brand, waterschade, storingen in de levering van energie, dan wel storingen in communicatiemiddelen, storingen in hard- en software, storingen in internet, storingen in e-mailverkeer, ziekte van bij uitvoering van een overeenkomst betrokken personen, vernieling aan eigendommen van Libra, in- of uitvoerbelemmeringen al dan niet als gevolg van de Brexit, alsmede diefstal.
4.6 Als overmacht uit welke oorzaak dan ook langer duurt dan drie weken na de indicatief aangegeven levertijd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst met betrekking tot de nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. De Klant heeft dit recht slechts nadat hij Libra heeft gesommeerd tot nakoming en een redelijke termijn daarvoor heeft gesteld. Voor zover een Klant een overeenkomst ontbindt (mede) als gevolg van overmacht heeft de Klant geen recht op schadevergoeding.

5. Overgang van risico aansprakelijkheid

5.1 Op het tijdstip van levering zoals bedoeld in artikel 4.2 gaat het risico ten aanzien van te leveren zaken over op de Klant, tenzij een ander tijdstip van risico-overgang schriftelijk tussen Libra en de Klant is overeengekomen.
5.2 Als op de locatie van aflevering de Klant niet aanwezig is, is Libra gerechtigd de te leveren zaken op het afleveradres achter te laten voor rekening en risico van de Klant. Voor zover de Klant niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip van aflevering is Libra voorts gerechtigd de zaken mee te nemen en is de Klant gehouden de volledige kosten van her levering en opslag aan Libra te voldoen.
5.3 De Klant aanvaardt, dat Libra niet aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken vanaf het tijdstip van levering, ongeacht of de Klant de zaken op dat tijdstip in ontvangst genomen heeft.

6. Controle en reclame

6.1 De Klant is verplicht op het tijdstip waarop de zaken in ontvangst worden genomen deze te controleren.
6.2 De Klant is gehouden reclames ten aanzien van de geleverde zaken schriftelijk in te dienen bij Libra binnen zeven dagen na ontvangst, dan wel bezorging als bedoeld in artikel 5.2. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de Klant om zich op enig gebrek of onjuistheid met betrekking tot de geleverde zaken te beroepen, tenzij sprake is van een garantie zoals bedoeld in artikel 7.
6.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Libra is het de Klant verboden zaken waarover gereclameerd wordt aan Libra te retourneren. Verlening van toestemming door Libra zaken te retourneren, houdt geen erkenning door Libra in ten aanzien van een reclame. Een retourzending door de Klant aan Libra, ongeacht of Libra daarvoor toestemming heeft verleend, vindt altijd plaats op kosten en voor rekening en risico van de Klant.
6.4 Wanneer sprake is van een reclame, die nog niet is afgehandeld, is de Klant niet gerechtigd zijn (betalings-)verplichting(en) jegens Libra uit enige overeenkomst op te schorten.

7. Garantie

7.1 Libra staat uitsluitend in voor deugdelijkheid van geleverde zaken bij normaal gebruik door de Klant en volgens de (gebruiks-)-voorschriften van de Leverancier. Door Libra geleverde zaken welke gebreken vertonen zullen door Libra, zulks ter keuze van Libra worden vervangen, dan wel kosteloos hersteld, indien de Klant aantoont dat deze gebreken binnen zes maanden na levering zijn ontstaan en het direct gevolgen zijn van onjuistheid of ondeugdelijkheid in de gebruikte materialen. Libra staat niet in voor door de Klant of derden beoogt specifiek gebruik van geleverde zaken.
7.2 Voor zover de Klant of enige derde gedurende de termijn van zes maanden zoals bedoeld in artikel 7.1 enige reparatie of verandering aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten, dan wel de geleverde zaken verwerkt of bewerkt is Libra nimmer gehouden enige garantie te verlenen.
7.3 Garantieverlening geldt slechts voor de Klant zelf, niet voor derden.
7.4 Ongeacht hetgeen ten aanzien van garantie in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen, is Libra nimmer gehouden meer garantie te verstrekken dan de garantieverplichtingen, welke Libra van haar leverancier daadwerkelijk verkrijgt. Libra zal op eerste verzoek van de Klant voor zover mogelijk haar rechten jegens haar Leverancier op garantieverlening aan de Klant overdragen.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Libra is nimmer aansprakelijk voor geleden of te lijden schade, tenzij de schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld of opzet van Libra of door haar bij de uitvoering van enige overeenkomst betrokken derde.
8.2 Voor zover Libra aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot nakoming van hetgeen waartoe Libra zich heeft verbonden op grond van de garantiebepalingen zoals opgenomen in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
8.3 Ter verdere beperking van aansprakelijkheid aanvaardt de Klant, dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt schade waarvoor Libra is verzekerd en tot het bedrag dat de verzekeraar van Libra daadwerkelijk uitkeert.
Voor zover de verzekeraar van Libra niet tot uitkering overgaat, is Libra nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan het factuurbedrag van de zaken, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 Ongeacht hetgeen in artikel 8.1, 8.2 en 8.3 is vermeld komt voor vergoeding nimmer in aanmerking door de Klant dan wel derden geleden indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vervangingsschade, letselschade, schade door bedrijfsstoring, gederfde winst en gederfde omzet, schade veroorzaakt door, door Libra bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, dan wel schade als gevolg van ander gebruik van geleverde zaken, dan waarvoor de zaken bestemd zijn.
8.5 De Klant is verplicht zich adequaat te verzekeren tegen schade in de ruimste zin des woords als gevolg van door Libra geleverde zaken.
8.6 De Klant is gehouden Libra te vrijwaren tegen aansprakelijkheid door derden verband houdend met door Libra aan de Klant geleverde zaken.
8.7 Op straffe van verval dienen rechtsvorderingen jegens Libra binnen een jaar na tijdige reclamatie te worden ingesteld bij de bevoegde rechtbank.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Libra behoudt de eigendom van de te leveren, dan wel geleverde zaken uit enige overeenkomst, tot betaling van al haar vorderingen uit enige overeenkomst heeft plaatsgevonden.
9.2 De Klant is verplicht om zaken waarop eigendomsvoorbehoud van Libra rust, afgescheiden te bewaren en met zorg te behandelen. In het bijzonder is de Klant verplicht om deze zaken op zijn/haar eigen kosten en naar behoren tegen schade door brand, water en diefstal te verzekeren tegen nieuwwaarde.
9.3 In geval van beslag / executie door derden of (dreigend) faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, dient de Klant Libra hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen, opdat Libra passende maatregelen kan nemen om haar belangen te beschermen.
9.4 Voor zover de Klant tekort komt in de nakoming van een verbintenis jegens Libra, is Libra gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die eigendom van Libra zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. De Klant is aansprakelijk voor alle kosten die Libra dient te maken om het eigendomsvoorbehoud te kunnen uitoefenen, waaronder maar niet beperkt tot transportkosten en kosten van opslag. De Klant machtigt Libra om alle aan de Klant toebehorende, dan wel gehuurde dan wel in gebruik zijnde percelen en panden te betreden om de rechten verbonden aan het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten met en elk aanbod of offerte van Libra en daaruit voortvloeiende geschillen is met uitsluiting van het recht van andere staten en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen met Libra zullen te allen tijde aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, Nederland. Voor zover een geschil krachtens dwingende wetsbepaling behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton is in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald de rechter bevoegd overeenkomstig de regels van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Download hier de algemene voorwaarden.

Contactgegevens:

Libra Energy B.V.,
Eendrachtsstraat 199,
1951AX Velsen-Noord,
T: +31 (0)88 88 80 300,
E: customersupport@libra.energy
KvK 37140128

© Copyright 2020 Libra Energy B.V.